Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim informuje o przystąpieniu do wzmożonych kontroli sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Kontroli podlegać będą umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz wodomierze, a także nielegalne podłączenia wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

ZWIK przypomina, że kto:

  • bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności

podlega karze grzywny do 5000 zł.

  • bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

ZWiK informuje, że odbiorcy posiadający nie zalegalizowane przyłącza, którzy zgłoszą ten fakt i dokonają legalizacji zawierając umowę na dostawę wody i odbiór ścieków mogą uniknąć wskazanych wyżej kar.

Telefony kontaktowe:  22 722-25-49 wew. 17, 22 43-43-660

Podstawa prawna: Art.28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz.2028 t.j.)