Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Przyczynia się do zapychania rurociągów czy awarii pomp na przepompowniach ścieków. Zatkana kanalizacja może skutkować cofaniem się ścieków i zalewaniem wnętrz budynków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę metra sześciennego ścieków.

ZWiK informuje, że będą  przeprowadzane kontrole nieruchomości  mające na celu wyeliminowanie wyżej opisanych nieprawidłowości. Kontrolowane będą studnie rewizyjne. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli  obecność w/w materiałów w studniach rewizyjnych ZWiK w Ożarowie Mazowieckim będzie obciążał właściciela danej nieruchomości kosztami czyszczenia przepompowni ścieków oraz kosztami napraw uszkodzenia urządzeń pompujących.

Jednocześnie przypominamy, iż kwestię odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji, reguluje art. 9 Ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2020 poz. 2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

„Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
  2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
  3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 ºC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
  4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i za-sad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
  5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
  6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne oraz laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.”

Zgodnie z umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  odbiorca usług jest zobowiązany do:

– utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

–  używania kanalizacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

ZWiK przypomina, że wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wymienionych powyżej odpadów i substancji zagrożone jest karą grzywny do 10.000 zł .