W dniu 17 lutego 2022 r. odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej.

Rozpoczęcie obrad o godzinie 16.30
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2095 ze zm.), sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
3. (Druk Nr 488) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4. (Druk Nr 489) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
5. (Druk Nr 486) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
6. (Druk Nr 487) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Wolicy.
7. (Druk Nr 490) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także wysokości nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w Gminie Ożarów Mazowiecki.
8. (Druk Nr 485) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań na rzecz utworzenia na terenie Gminy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego.
9. Sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok:
a) Komisja Budżetowa,
b) Komisja Obywatelska,
c) Komisja Gospodarcza,
d) Komisja Społeczno – Techniczna,
e) Komisja Rewizyjna,
f) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Sprawy organizacyjne.
13. Zamknięcie obrad.