Z myślą o wsparciu rodzin Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Dofinansowanie obniżenia opłaty będzie przysługiwać na:

  • Dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • Dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • Wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).

Wysokość dofinansowania to 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka – rozumianą jako miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek, do opłaty za pobyt nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka. Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód.

Rodzic składa do ZUS wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 1 kwietnia 2022 r. Jeżeli rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

 

Informacje na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wnioski-do-zus-o-zlobkowe-mozna-bedzie-zlozyc-od-1-kwietnia-2022-r_/4365416

Informacje na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-dofinansuje-pobyt-dziecka-w-zlobku-klubie-dzieciecym-u-dziennego-opiekuna-rodzicu-sprawdz-jakie-nalezy-spelnic-formalnosci-by-skorzystac-z-tej-formy-wsparcia

Załączniki