Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych odbywać się będzie poprzez System Elektronicznej Rekrutacji. Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Ożarów Mazowiecki, logując się na stronie https://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl. Cały proces rekrutacji został pomyślany tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć złożenie przez Państwa wniosku.

Rodzice posiadający profil zaufany zapiszą swoje dziecko poprzez złożenie wniosku na platformie rekrutacyjnej. Jeżeli rodzice nie posiadają profilu zaufanego, niezbędnego do podpisania elektronicznego wniosku rekrutacyjnego, mogą wniosek wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do placówki oświatowej pierwszego wyboru.

Zachęcamy do założenia profilu zaufanego na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim lub poprzez usługi bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce.

Terminy elektronicznej rekrutacji:

22 luty – 28 luty 2022 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego,
1 marca – 31 marca 2022 r. – składanie przez rodziców wniosków do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek” oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023:

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

wielodzietność rodziny,
niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica,
samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
objęcie pieczą zastępczą.

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami.

Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w przedszkolu przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce “Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.

Poszczególne etapy e-rekrutacji przedstawia również infografika w dalszej części Informatora Ożarowskiego. Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej http://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl/, w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, tel. 22 721-28-23.

 

Dyrektor Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki
Michał Turkas

Załączniki