Z dniem 4 stycznia 2022 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1).

Informujemy, że w Gminie Ożarów Mazowiecki obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek:

Druki wniosków dostępne są do pobrania:

 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165 (parter), pn. – pt. w godz. 8.00-16.00
 • w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (parter), pn., wt., czw., pt. w godz. 8.00-16.00 oraz śr. 10.00-18.00

oraz do samodzielnego wydruku Wniosek

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)
 • w formie tradycyjnej (osobiście lub przesłane pocztą/kurierem) w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki (parter), pn. – pt. w godz. 8.00-16.00

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub odebrana osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.

Termin złożenia wniosku:

W celu uzyskania dodatku osłonowego konieczne jest złożenie wniosku w terminie do dnia 31.10.2022 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31.01.2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do 02.12.2022 r.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 

Załączniki:

Ustawa o dodatku osłonowym

Wniosek

Wskazówki jak wypełnić wniosek

Dodatek osłonowy wyliczenia

Infolinia