W dniu 28 grudnia 2021 r. odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej.

Rozpoczęcie obrad o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 414) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 459) Projekt uchwały w sprawie powołania  Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim.
5) (Druk Nr 467) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki na 2022 rok.
6) (Druk Nr 468) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
7) (Druk Nr 469) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
8) (Druk Nr 470) Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
9) (Druk Nr 464) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
10) (Druk Nr 465) Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Ożarów Mazowiecki:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii komisji stałych w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d) prezentacja stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
11) Interpelacje i zapytania radnych.
12) Wolne wnioski.
13) Sprawy organizacyjne.
14) Zamknięcie obrad.