Ożarów Mazowiecki

W dniu 18 listopada 2021 r. odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej.
Rozpoczęcie obrad o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 441) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 442) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
5) (Druk Nr 435) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2022 rok.
6) (Druk Nr 436) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2022.
7) (Druk Nr 430) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
8) (Druk Nr 427) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Duchnicach.
9) (Druk Nr 428) Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.
10) (Druk Nr 425) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Kaputy.
11) (Druk Nr 426) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
12) (Druk Nr 432) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Pogroszew Kolonia.
13) (Druk Nr 433) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
14) (Druk Nr 434) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
15) (Druk Nr 440) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali w budynkach jednorodzinnych oraz dwurodzinnych.
16) (Druk Nr 439) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z publicznych szaletów miejskich na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
17) (Druk Nr 424) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
18) (Druk Nr 429) Projekt uchwały w sprawie przygotowania i przyjęcia projektu zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
19) (Druk Nr 431) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia.
20) (Druk Nr 438) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 2021-2024”.
21) (Druk Nr 437) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
22) Sprawozdania dotyczące składanych oświadczeń majątkowych.
23) Interpelacje i zapytania radnych.
24) Wolne wnioski.
25) Sprawy organizacyjne.
26) Zamknięcie obrad.

Kontakt

e-mail: um@ozarow-mazowiecki.pl
Tel. centrala: 22 731 32 00
Fax: 22 722 18 87

Godziny otwarcia

  • Poniedziałki:
  • Wtorki:
  • Środy:
  • Czwartki:
  • Piątki:
  • 08.00 – 16.00
  • 08.00 – 16.00
  • 10.00 – 18.00
  • 08.00 – 16.00
  • 08.00 – 16.00
Baner UE