Szanowni Państwo!

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że ogłoszono nabór wniosków w ramach rządowego programu: ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

W odpowiedzi na konkurs Gmina planuje złożyć wniosek, w ramach którego może zostać sfinansowany zakup i przekazany w użyczenie sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

Beneficjentami Programu są (spełniają łącznie niżej wymienione trzy warunki):

  1. dzieci zamieszkujące miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dzieci będące członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), w której to członek rodziny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. dzieci, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane i uprawnione osoby (spełniające wszystkie kryteria określone w oświadczeniu 1 lub 2) o składanie następujących dokumentów (na każde dziecko składa się osobne oświadczenie):

  • Oświadczenie 1 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej);
  • Oświadczenie 2 (wypełnia pełnoletni uczeń, pobierający naukę w roku szkolnym 2021/2022, który ukończył 18 r.ż.)

Gmina zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. oświadczeń i wezwania osób zainteresowanych do dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane w nich zawarte.

Jednocześnie Gmina zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania w przypadku nieotrzymania dofinansowania z ww. programu rządowego.

Dokumenty można pobrać powyżej lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 (Referat Funduszy Zewnętrznych, pok. 302, III p.).

Termin składania dokumentów:

3.11.2021 r. do godz. 18:00 w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, Biuro podawcze (parter). Liczy się data wpływu oświadczenia w wersji papierowej do urzędu.

Regulamin Programu oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod numerem tel. 42 631 21 05. Infolinia działa w godzinach 7.30-16.30 od poniedziałku do piątku.

Naborem uczestników projektu planowanego do złożenia przez Gminę Ożarów Mazowiecki zajmują się pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych pod numerem tel. 22 731 32 28 (środy 10.00-18.00, pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00-16.00).