W dniu 27 lipca 2021 r. o godzinie 16.30 odbędzie się XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) (Druk Nr 408) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
3) (Druk Nr 409) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
4) (Druk Nr 407) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Umiastów, dla działek ewidencyjnych nr 60, 61/2 i 65/2.
5) Zamknięcie obrad.