Jak wcześniej informowaliśmy w Informatorze Ożarowskim, Gmina Ożarów Mazowiecki przejęła w tym roku konserwację rz. Kanał Ożarowski podejmując obowiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

Obecnie prowadzimy  koszenie brzegów, usuwanie krzewów porastających dno i brzegi, usuwanie przeszkód naturalnych, usuwanie zatorów. Są to niezwykle istotne zadania ze względu na nawalne opady, o których komunikują służby w alertach pogodowych, szczególnie w okresie wegetacyjnym i intensywnego zarastania.

Większość prac prowadzimy płynnie i skutecznie – Mieszkańcy mają świadomość pilności prac. Są też miejsca trudniejsze i  bardziej skomplikowane, gdzie nie zachowano pasów technologicznych lub ograniczono dostęp do cieku. 

Dla wyjaśnienia wątpliwości niektórych Właścicieli gruntów informuję:

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624), Właściciel nieruchomości przyległej do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych jest obowiązany umożliwić dostęp do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód. Zgodnie z art. 477 pkt. 10) kto wbrew ww. obowiązkowi uniemożliwia dostęp do wód na potrzeby wykonywania robót – podlega karze grzywny. 

Biorąc pod uwagę Państwa potrzeby indywidualne możemy pominąć wyłącznie te odcinki, które zostały wykoszone samodzielnie. Aby uniknąć strat rolniczych i szkód na znacznych obszarach, apelujemy o przestrzeganie dostępności pasów technologicznych.

Informuje, że  harmonogram prac w pierwszej kolejności przewiduje udrożnienie koryta  rz. Kanał Ożarowski. Kolejne prace w trosce o uprawy rolne polegające na odmulaniu dna ww. rzeki zostaną wykonane w okresie jesiennym. Zakładamy w bieżącym roku wykonać wszystkie zaplanowane prace na całym biegu rz. Kanał Ożarowski.    

Wszystkim zaangażowanym w zadanie dziękujemy.

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Robert Głazowski