Z dniem 1 lipca 2021 r. rozpoczyna się spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu z zainstalowanym źródłem ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest obowiązkowe.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Deklaracja to rodzaj ankiety, w której podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie) oraz adres email (opcjonalnie).

 

Terminy składania deklaracji dla właścicieli/zarządców:

– 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw,

– 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych (źródła ciepła lub spalania paliw uruchomione po 1 lipca 2021 r.)

W jaki sposób można złożyć deklarację:

– w formie elektronicznej poprzez stronę internetową https://zone.gunb.gov.pl wybierając opcję „złóż deklarację” (potrzebny jest profil zaufany/bankowość elektroniczna/e-dowód).

– w formie papierowej – wypełniony druk deklaracji dotyczący budynków zlokalizowanych na terenie naszej gminy można złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub przesłać pocztą/kurierem na ww. adres urzędu. Dane wskazane w złożonej deklaracji zostaną przez pracownika urzędu wprowadzone do CEEB.

Druk deklaracji można pobrać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr tel. 22 731 32 61 lub osobiście – pokój 110, I piętro, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2.

 

Film promocyjny

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

 

Robert Głazowski

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załączniki