Ożarów Mazowiecki

W dniu 22 czerwca 2021 r. o godzinie 16.30 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec Gminy Ożarów Mazowiecki, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2020 rok proszony jest o złożenie pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim na adres: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub za pomocą poczty elektronicznej: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl
Do zgłoszenia należy dołączyć poparcie 50 osób w formie ich podpisów.
Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 21.06.2021 r. do godz. 16.00 (dzień poprzedzający dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy).
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Proponowany porządek obrad :
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 405) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 406) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
5) (Druk Nr 403) Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarów Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022.
6) Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2020 rok – opinie komisji stałych.
7) Debata nad Raportem o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2020 rok.
8) (Druk Nr 401) Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) Sprawozdanie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe;
b) Uchwała Nr 3.e./278/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020;
c) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki i realizacji planu finansowego za rok 2020;
d) Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego za rok 2020;
e) Uchwała Nr 3.f./195/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego za 2020 rok;
f) dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy za 2020 rok;
g) (Druk Nr 393) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2020 rok.
h) (Druk Nr 394) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Wolne wnioski.
12) Sprawy organizacyjne.
13) Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ CICHAL

Kontakt

e-mail: um@ozarow-mazowiecki.pl
Tel. centrala: 22 731 32 00
Fax: 22 722 18 87

Godziny otwarcia

  • Poniedziałki:
  • Wtorki:
  • Środy:
  • Czwartki:
  • Piątki:
  • 08.00 – 16.00
  • 08.00 – 16.00
  • 10.00 – 18.00
  • 08.00 – 16.00
  • 08.00 – 16.00
Baner UE