W dniu 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.30 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 • Wnioski w sprawie porządku obrad.
 • (Druk Nr 384) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
 • (Druk Nr 385) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 • (Druk Nr 386) Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 • (Druk Nr 382) Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.
 • (Druk Nr 383) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Umiastów.
 • (Druk Nr 380) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew.
 • (Druk Nr 378) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2021-2026.
 • (Druk Nr 379) Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
 • (Druk Nr 381) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski.
 • Sprawy organizacyjne.
 • Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ CICHAL