LISTA RANKINGOWA Programu zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki

Gmina Ożarów Mazowiecki informuje o zakończeniu oceny wniosków i utworzeniu listy rankingowej uczestników, których nieruchomości sklasyfikowano pod względem efektywności energetycznej projektowanych instalacji fotowoltaicznych.

Przypomnijmy, że na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku trwał nabór do Programu. Zgłoszonych do udziału zostało ponad 150 nieruchomości, gdzie w I kwartale br. odbyły się wizje terenowe, pozwalające na opracowanie uproszczonych audytów energetycznych. Ich wyniki pozwoliły na wyłonienie budynków mieszkalnych, na których potencjalny montaż takich źródeł energii charakteryzować się będzie największą wydajnością przy najniższych nakładach finansowych.

Ogłoszona lista rankingowa to lista Deklaracji uczestnictwa wszystkich ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, przy czym:

  1. lista podstawowa – lista Deklaracji uczestnictwa, które zostały zakwalifikowane do wsparcia,
  2. lista rezerwowa – lista Deklaracji uczestnictwa, które ze względu na przekroczenie alokacji nie zostały objęte wsparciem.

Do wszystkich mieszkańców, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w gminnym Programie zostały wysłane stosowne pisma z informacją o zakwalifikowaniu do udziału bądź o miejscu na liście rezerwowej. Jednocześnie informujemy, że osoby, które aktualnie nie zostały zakwalifikowane do udziału w Programie (na liście podstawowej uczestników), ujęto na liście rezerwowej, co oznacza, że będą one mogły zostać objęte wsparciem w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Programie. Ilość nieruchomości, w których zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne z dofinansowaniem z budżetu gminy może ulec zwiększeniu w przypadku powstania oszczędności po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

Poniżej publikujemy zanonimizowaną listę podstawową oraz listę rezerwową nieruchomości biorących udział w pilotażowej edycji Programu zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki oraz informacje o zastosowanych w audytach energetycznych kryteriach punktowych.

KRYTERIA PUNKTOWE:

  • Punkty za szacowany koszt instalacji PV [pkt/100] – wskaźnik określa szacowane nakłady finansowe do poniesienia na instalację fotowoltaiczną w stosunku do 1 kWp mocy projektowanej instalacji.
  • Punkty za sprawność instalacji PV [pkt/100] – zdolność projektowanej instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej w stosunku do rocznego zapotrzebowania.

Czynnikami mającymi wpływ na przyznaną przez audytora punktację były m.in. posadowienie obiektu względem stron świata weryfikowane na podstawie stopnia odchylenia paneli od południa, możliwa do zagospodarowania powierzchnia dachu, jego kąt nachylenia oraz możliwość występowania zacienienia paneli, realne zapotrzebowanie roczne w energię elektryczną, szacowana wartość instalacji, na którą wpływ ma występowanie dodatkowych elementów montażowych oraz lokalizacja urządzeń.

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych etapów realizacji Programu znajdują się w załączonym poniżej Harmonogramie realizacji.

Wszelkich informacji na temat realizacji Programu zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki udzielają pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych:

  • kontakt telefoniczny: 22 731 32 28 (w środy 10.00-18.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00-16.00),
  • kontakt e-mail: rfz@ozarow-mazowiecki.pl

Paulina Gajewska
Referat Funduszy Zewnętrznych