W dniu 25 lutego 2021 r. o godzinie 16.30 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 361) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Duchnice.
4) (Druk Nr 362) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Ołtarzew.
5) (Druk Nr 367) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Płochocin.
6) (Druk Nr 363) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
7) (Druk Nr 365) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla działek ewidencyjnych nr 147/1, 147/2, 147/3 i 21/10, obręb ewidencyjny 0003 – obszar II.
8) (Druk Nr 366) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego numer 0011 – część II.
9) (Druk Nr 368) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2021 roku.
10) (Druk Nr 364) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej równego traktowania wszystkich mieszkańców w zapowiadanej akcji masowych szczepień przeciwko COVID-19.
11) (Druk Nr 369) Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
12) Sprawozdania z pracy komisji za 2020 rok:
a) Komisja Budżetowa,
b) Komisja Obywatelska,
c) Komisja Gospodarcza,
d) Komisja Społeczno – Techniczna,
e) Komisja Rewizyjna,
f) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
13) Interpelacje i zapytania radnych.
14) Wolne wnioski.
15) Informacja z pracy Burmistrza.
16) Sprawy organizacyjne.
17) Zamknięcie obrad.