Zarządzenie Nr B.0050.14.2021 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także określenia regulaminu jej prac.