Dziękujemy za wszystkie kierowane do nas informacje, dotyczące aktualnej współpracy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy z  firmą Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o. Są dla nas bardzo cenne i pozwalają reagować tam, gdzie zachodzi taka potrzeba.

Na bieżąco wszelkie uwagi i reklamacje przekazywane są do Wykonawcy. Najwięcej zgłoszeń dotyczy braku pojemników do segregacji odpadów. Wykonawca zadeklarował natychmiastowe podjęcie działań naprawczych oraz usprawniających świadczone na rzecz Mieszkańców usługi.

W związku z tym podjęta została decyzja o dodatkowym odbiorze odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej,  poza dotychczasowym harmonogramem w sobotę, 9 stycznia 2021 r.

Nadal trwa akcja dystrybucji pojemników na poszczególne frakcje odpadów na terenach osiedli mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej.

Mamy nadzieję, że sytuacja wkrótce unormuje się, a odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się bez zakłóceń, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nadal jednak prosimy o sygnały dotyczące zauważonych nieprawidłowości.

Jednocześnie chcę Państwa zapewnić, że w przypadku świadczenia usługi odbioru odpadów w sposób nienależyty, niezgodny z zapisami zawartej umowy, gmina skorzysta z przysługującego jej prawa do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do Wykonawcy, w tym naliczenia kar umownych.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego