Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w okresie od 28 grudnia 2020r. do 17 stycznia 2021 r. wynajem lub użytkowanie hal sportowych, sal gimnastycznych i boisk zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim oraz działalność pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim zostają zawieszone (wyjątki wskazano poniżej), co wynika z wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316).
Jedynymi podmiotami/osobami uprawnionymi do korzystania w w/w okresie z obiektów zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim są:

  1. członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych – w zakresie możliwości korzystania z basenu, a także
  2. podmioty/osoby w ramach sportu zawodowego w rozumieniu 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodnicy pobierający stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodnicy będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiający sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzież uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy w ramach organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego – w zakresie wynajmu lub użytkowania hal sportowych, sal gimnastycznych i boisk.

Podmioty/osoby zainteresowane korzystaniem z hal sportowych, sal gimnastycznych lub boisk, zobowiązane są do wykazania swoich uprawnień poprzez przedstawienie w GOSiR w Ożarowie Mazowieckim dokumentu wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Spełnianie w/w kryteriów do korzystania z obiektów GOSiR w Ożarowie Mazowieckim, nie wyłącza konieczności spełniania pozostałych warunków przewidzianych przez przepisy prawa, tj. m.in. organizowania współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego bez udziału publiczności.

Podmioty/osoby spełniające w/w kryteria do korzystania z obiektów prowadzonych przez GOSiR w Ożarowie Mazowieckim, proszone są o niezwłoczny kontakt na adres email: stasia.milej@gosir-ozarow.pl lub michal.batory@gosir-ozarow.pl.

Ożarów Mazowiecki, 27 grudnia 2020r.

/Dyrektor GOSiR/