KOMUNIKAT

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 14 października 2020 r.

 

Działając na podstawie § 24 w związku z § 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758)   z  uwagi na dynamiczny wzrost zachorowań na COVID -19 w rejonie, mając na względzie ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa    z a w i a d a m i a m  

o ograniczeniu pracy  Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

w sposób następujący:

1) ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w budynkach Urzędu  przy ul. Kolejowej 2 i ul. Poznańskiej 165;
2) pracownicy Urzędu wykonują wszystkie zadania nałożone na gminę przepisami powszechnie obowiązującymi, realizowanymi jako zadania własne, zlecone oraz wykonywane na podstawie porozumień;
3) przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków przez burmistrza i zastępców burmistrza odbywać się będą wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej -sekretariat burmistrza tel. 731 32 01, um@ozarow-mazowiecki.pl;
4) zaleca się przesyłanie korespondencji/załatwianie spraw za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, e-PUAP lub telefonicznie – tel. 731 32 00; możliwe jest także składanie korespondencji w formie papierowej w skrzynce nadawczej zamontowanej na ścianie budynku Urzędu przy ul.Kolejowej 2;
5) sprawy, których nie można załatwić zdalnie, będą realizowane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania z konkretnym pracownikiem Urzędu, z zachowaniem reżimu sanitarnego, przy czym:
a) na obszarze wyznaczonego stanowiska obsługi, w tym samym czasie, nie może przebywać więcej niż jeden interesant;
b) każdemu interesantowi przy wejściu do budynku Urzędu zostanie zmierzona temperatura ciała; przekroczenie temperatury 37 st. C wyklucza możliwość załatwienia sprawy w Urzędzie w tym terminie;
c) interesanci wchodząc do budynku Urzędu są zobowiązani do dezynfekcji rąk, założenia rękawiczek jednorazowych oraz maseczek zakrywających usta i nos, a także zachowania odległości względem innych osób; Urząd nie zapewnia  rękawiczek jednorazowych oraz maseczek;
d) interesant umówiony telefonicznie na spotkanie kierowany jest do miejsca obsługi przez wyznaczonego pracownika Urzędu.

Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
Adres e- mail: um@ozarow-mazowiecki.pl
Telefony: centrala – 22 731 32 00; sekretariat burmistrza- 22 731 32 01
Ewidencja ludności – 731 32 05; KDR i Ożarowska Karta 3+ – 731 32 57; USC –  731 32 17; 
Ochrona środowiska – 731 32 35; Gospodarka odpadami – 731 32 63; Podatki – 731 32 72 ;
Inwestycje i remonty – 731 32 48; Planowanie przestrzenne – 731 32 30; Geodezja – 731 32 08;
więcej na www.ozarow-mazowiecki.pl , zakładka koronawirus

 

Wskazane w Komunikacie ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim obowiązują  od dnia 15 października 2020 r.  do odwołania. Tracą moc ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim określone w Komunikacie z dnia 12 października 2020 r.

 

Z up. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

Dariusz Skarżyński
Zastępca Burmistrza