W dniu 15 października 2020 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 310) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 311) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
5) (Druk Nr 306) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach.
6) (Druk Nr 307) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Wieruchowie.
7) (Druk Nr 309) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Wolicy.
8) (Druk Nr 312) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej miejscowości  Pogroszew Kolonia.
9) (Druk Nr 305) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie na Uchwałę nr LIV/579/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
10) (Druk Nr 308) Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki.
11) Interpelacje i zapytania radnych.
12) Wolne wnioski.
13) Informacja z pracy Burmistrza.
14) Sprawy organizacyjne.
15) Zamknięcie obrad.