Trwają procedury formalne związane z budową ścieżki rowerowej w zachodniej części gminy, której trasa będzie przechodziła od granicy z Gminą Błonie, przez miejscowości: Wolica, Płochocin-Osiedle, Święcice, aż do ul. Rataja w Michałówku.
Każdą inwestycję można podzielić na dwa etapy – pierwszy to wykonanie projektów, uzyskanie stosownej dokumentacji i uzgodnień oraz pozyskanie decyzji pozwalających na budowę. Drugi etap to realizacja prac w terenie. O ile drugi etap jest zauważalny dla mieszkańców, bo postępy robót są coraz bardziej widoczne, to pierwszy etap jest zdecydowanie trudniejszy i bardziej czasochłonny. Realizacja inwestycji drogowych to skomplikowana procedura, która wymaga poczynienia szeregu formalności, uzyskania opinii od wielu instytucji, tym bardziej gdy mamy do czynienia z drogami wojewódzkimi czy krajowymi. Bardzo często wydanie decyzji przez jedną instytucję jest uzależnione od uzgodnienia z innym organem administracji publicznej. Tak jest w przypadku budowy ścieżek rowerowych, zakontraktowanych wraz z końcem czerwca ubiegłego roku w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Z całego zakresu wymaganej dokumentacji udało się już pozyskać m.in.:

  • mapy do celów projektowych,
  • opinie Urzędu Marszałkowskiego,
  • opinie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • warunki na przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
  • uzgodnienia z Orange Polska S.A.,
  • badania geotechniczne,
  • opinie zarządcy dróg tj. Rejonu Drogowego MZDW w Grodzisku Mazowieckim,
  • opinie od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  • dla dróg gminnych uzyskano opinię Starosty Warszawskiego Zachodniego.

W dalszym ciągu oczekujemy na uzgodnienia i pozwolenia wodno-prawne od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinie od Ministra Cyfryzacji w sprawie kanałów technologicznych, decyzje środowiskowe od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz zatwierdzenie projektu Stałej Organizacji Ruchu przez GDDKiA.

Planowana do realizacji trasa ścieżki rowerowej została podzielona na 3 odcinki, co pozwoli na prowadzenie prac budowlanych na każdym z nich niezależnie od pozostałych:

 Odcinek A od granicy z Gminą Błonie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 700 ul. Rokickiej, przez miejscowość Wolica, koło SP w Płochocinie, do przejazdu kolejowego ul. Fabryczna;

 Odcinek B od przejazdu kolejowego wzdłuż ul. Warszawskiej do drogi krajowej nr 92 tzw. trasy Poznańskiej,

 Odcinek C wzdłuż drogi krajowej nr 92 w kierunku Warszawy do ul. Rataja w miejscowości Michałówek.

Mimo skomplikowanej procedury uzyskania pozwoleń na budowę i wydłużenia czasu oczekiwania na stosowną dokumentację w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym, mamy nadzieję, że do końca bieżącego roku Wykonawcom uda się uzyskać stosowne pozwolenia na realizację i z początkiem przyszłego roku ruszą prace budowlane na zaprojektowanych trasach.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że trwające w chwili obecnej prace budowlane polegające na budowie chodnika wzdłuż ul. Fabrycznej i ul. Warszawskiej nie są realizowane na zlecenie Gminy Ożarów Mazowiecki, a zarządcy drogi – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Budowa ścieżki rowerowej jest następstwem podpisanej 26 lutego 2019 r. umowy na realizację projektu partnerskiego pn. ,,Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Nakłady finansowe na budowę tras rowerowych w Gminie Ożarów Mazowiecki wyniosą ok. 8 mln zł.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

Załączniki