Zaistniałe okoliczności, czyli ogłoszony stan pandemii nakładają na placówki oświatowe dodatkowe liczne obowiązki wynikające z konieczności przeorganizowania dotychczasowych zasad i wypracowania nowego modelu współpracy z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi zajęcia dodatkowe poza szkołą dla uczniów przebywających w świetlicy. Po analizie uwag rodziców oraz wysłuchaniu argumentów przedstawicieli podmiotów realizujących zajęcia, wprowadza się w roku szkolnym 2020/2021 następujące zasady:

  1. Placówki oświatowe nie prowadzą wynajmu pomieszczeń firmom zewnętrznym prowadzącym zajęcia dodatkowe poza szkołą dla dzieci i młodzieży.
  2. Osoby upoważnione do odbioru dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych mogą wejść na teren szkoły pod warunkiem przestrzegania wszelkich obowiązujących regulaminów i zasad bezpieczeństwa.
  3. Dziecko na zajęcia dodatkowe poza szkołą może być odebrane przez upoważnione osoby, o których mowa w pkt. 2 i przyprowadzone po zajęciach do świetlicy tylko raz w ciągu danego dnia.
  4. Dzieci odbierane są bezpośrednio ze świetlicy przez upoważnione osoby.

Nowe rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dzieciom i młodzieży uczącym się w szkołach gminnych, ale także nauczycielom i pozostałym pracownikom szkół.

Szczegółowe warunki organizacji udziału dzieci w zajęciach pozaszkolnych, podczas ich pobytu w świetlicy szkolnej, określa dyrektor szkoły.

Prosimy o zrozumienie przyjętych zasad, które zostały ustalone wspólnie przez organ prowadzący, dyrektorów szkół, przedstawicieli rodziców oraz podmiotów prowadzących zajęcia dodatkowe poza szkołą.

Powyższe zasady obowiązują w szkołach podstawowych i „zerówkach” od 21 września 2020 r.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego