Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, w Biurze Podawczym, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w terminie do 23 lipca 2020 r. do godz. 11.30 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej. Oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwą konkursu.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.155.2020

Zarządzenie Nr B.0050.146.2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.146.2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr B.0050.146.2020

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr B.0050.146.2020

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr B.0050.146.2020