Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki
Całkowity koszt realizacji Projektu: 971854,74 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 971854,74 zł
Dofinansowanie: 864950,72 zł, w tym:

  • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 777483,79 zł
  • środki z Budżetu Państwa: 87466,93 zł

Cel projektu: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego ze źródeł powierzchniowych, poprzez wymianę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki tradycyjnych pieców spalających węgiel kamienny na gazowe oraz biomasę, a także zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Załączniki