Głównym tematem spotkania było wznowienie działalności szkół podstawowych w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami dydaktyki w klasach I – III w nowym reżimie sanitarnym od 25 maja 2020 roku.

  1. Odbyła się wideokonferencja z dyrektorami szkół podstawowych.
  2. Omówiono kwestię wymogów sanitarnych, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, zapewniających bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkół.
  3. Zapoznano się ze stanem zaopatrzenia placówek w środki dezynfekcji i środki ochrony osobistej.
  4. Dokonano przeglądu procedur (regulaminów i wytycznych w poszczególnych placówkach) dot. nowego reżimu sanitarnego.
  5. Dyrektor Biura Oświaty przedstawił dane ze deklaracji rodziców dot. zainteresowania tą formą opieki.
  6. Omówiono system przekazania rodzicom informacji o nowych, obowiązujących zasadach bezpieczeństwa szkołach.

Ponadto poinformowano o podpisanej z Urzędem Marszałkowskim umowie dotyczącej przekazania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środków ochrony osobistej dla dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy.
Odbyła się dyskusja na temat koncepcji wznowienia osobistego sposobu załatwiania spraw przez mieszkańców w Urzędzie Miejskim przy ul. Kolejowej 2.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego