Głównym tematem spotkania było podsumowanie realizowanych przygotowań w placówkach oświatowych mających na celu wznowienie ich działalności w ramach zajęć opiekuńczych w nowym reżimie sanitarnym.

Omówiono kwestię wymogów sanitarnych, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, zapewniających bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkół.
Zapoznano się ze stanem zaopatrzenia placówek w środki dezynfekcji i środki ochrony osobistej.
Dokonano przeglądu procedur (regulaminów i wytycznych w poszczególnych placówkach) dot. nowego reżimu sanitarnego.
Wysłuchano sprawozdania z wizji lokalnej dokonanej przez Dyrektora Biura Oświaty w poszczególnych placówkach.
Dyrektor Biura Oświaty przedstawił dane ze wstępnych deklaracji rodziców dot. zainteresowania tą formą opieki.
Omówiono system przekazania rodzicom informacji o nowych, obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach.
Po dokonaniu analizy zrealizowanych działań i stopnia ich wdrożenia podjęto ostateczną decyzję o uruchomieniu zajęć opiekuńczych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach od 25.05.2020 r.

Miała miejsce również dyskusja na temat koncepcji uruchomienia zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla klas 1- 3 w szkołach podstawowych.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego