Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr B.0050.23.2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku, od 6 maja 2020 roku do 13 maja 2020 roku odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=14149

Wniosek o przyjęcie kandydata do placówki na rok szkolny 2020/2021 w ramach postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego należy złożyć w okresie od 6 maja 2020 roku do 13 maja 2020 roku za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Ożarów Mazowiecki. Obowiązuje Państwa identyczna procedura jak w przypadku rekrutacji podstawowej, która się odbyła w marcu 2020 roku.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki dla dzieci, które nie zostały przyjęte w rekrutacji podstawowej oraz rekrutacji uzupełniającej, zgodnie z art. 31 ust. 10, ustawy Prawo Oświatowe, zostanie wskazana placówka na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, w której kandydat będzie mógł realizować obowiązkowe wychowanie przedszkolne.

  W rekrutacji uzupełniającej będą brały udział niżej wymienione placówki:

 • Przedszkole przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim,
 • Przedszkole Publiczne „Akademia Pod Modrzewiem” filia w Ołtarzewie,
 • Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” w Ożarowie Mazowieckim,
 • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Płochocinie,
 • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim,
 • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Święcicach,
 • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Umiastowie.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie procedury rekrutacyjnej, umożliwiamy rodzicom trzy formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

 1. Przesłanie wniosku rekrutacyjnego wraz z załącznikami podpisanego odręcznie na skrzynkę mailową placówki pierwszego wyboru w formie skanów lub fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe przekazanie dokumentacji w postaci papierowej. Adresy skrzynek mailowych są dostępne w dalszej część artykułu.
 2. Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki), gdzie w wyodrębnionych miejscach, zachowując zaostrzone reguły sanitarne, będą wyznaczone pojemniki do składania dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym. Prosimy o składanie wniosków w zamkniętej kopercie.
 3. Złożenie wniosku rekrutacji w oparciu o elektroniczny system rekrutacji, wykorzystując do podpisu elektronicznego narzędzie Profilu Zaufanego.

W przypadku braku możliwości dostarczenia wniosku rekrutacyjnego przy wykorzystaniu powyższych rozwiązań, prosimy o pilny kontakt telefoniczny z placówką pierwszego wyboru.

Dane kontaktowe do placówek oświatowych biorących udział w rekrutacji uzupełniającej

Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Lipowa 11
telefon 22 722 10 57
adres e-mail: justyna.szot@sp2.ozarow-mazowiecki.pl

Przedszkole Niepubliczne “Bajlandia” w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Spacerowa 8
telefon : 22 722 13 70
adres e-mail: anulawojna@wp.pl

Przedszkole Publiczne “Akademia pod Modrzewiem” filia w Ołtarzewie,
ul. Hallera 10/8b
Telefon: 504 047 426
Adres e-mail: akademia.oltarzew@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Lipowa 11
telefon 22 292 11 20, 22 292 11 21
adres e-mail: sekretariat@sp2.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach,
ul. Poznańska 541
telefon 22 722 50 28
adres e-mail: sekretarz@sps.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa w Umiastowie,
ul. Umiastowska 74
telefon: 22-722-10-04
adres e-mail: sekretarz@spu.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie,
ul. Lipowa 3
telefon 22 722 50 15
adres e-mail: sekretarz@spp.ozarow-mazowiecki.pl