W dniu 17 kwietnia 2020 r. o godzinie 17.00 odbędzie się XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek obrad :

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  • (Druk Nr 247) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów , budynków i budowli lub ich części oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  • (Druk Nr 248) Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ożarów Mazowiecki i jej jednostkom podległym, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  • Zamknięcie obrad.