Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Gmina Ożarów Mazowiecki działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Ożarów Mazowiecki. Szczegółowe zasady partnerstwa określa Regulamin konkursu stanowiący załącznik do ogłoszenia. 

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 14.04.2020 r. do 06.05.2020 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektów w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna” osobiście lub drogą pocztową na adres: Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w terminie od 14.04.2020 r. do 06.05.2020 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub e-mail: bo@bo.ozarow-mazowiecki.pl

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Regulamin Konkursu

Załącznik Nr 2 – Formularz Ofertowy