Komunikat nr 2/2020
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w okresie obowiązywania stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tzn. wykorzystując zdalny tryb obradowania.
W związku z powyższym zarządzam od dnia 14 kwietnia 2020 r. zdalny tryb obradowania Rady Miejskiej oraz jej komisji stałych.
Informacje dotyczące terminów obrad, będą podawane na bieżąco na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.

Andrzej Cichal
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim

Komunikat nr 2/2020