Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2020 r. obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 33 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. W przypadku posiadania kompostownika przydomowego opłata za wywóz odpadów zostaje obniżona o 1 zł do poziomu  32 zł od osoby.

W styczniu 2020 r. opłata pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. 24 zł od osoby.

Firma MZO Sp. z o.o. jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w 2020 r. za cenę ofertową  10 604 887,38 zł, co skutkuje podwyżką opłat za wywóz odpadów komunalnych z 24 zł na 33 zł od każdej zamieszkującej osoby.

W styczniu 2020 r. do wszystkich mieszkańców, zgodnie z dyspozycją wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będą wysyłane zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z harmonogramem ich odbioru w nowym roku.

Z dniem 1 lutego 2020 r. obowiązywać będzie również nowy formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Nowy formularz deklaracji uwzględniać będzie częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

            Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych. Zatem właściciele nieruchomości, którzy nie segregują odpadów, zobowiązani są do niezwłocznego złożenia nowych deklaracji. Natomiast w przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie będą wywiązywać się z obowiązku segregowania odpadów, w drodze decyzji administracyjnej naliczone zostaną wyższe opłaty, stanowiące dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( tj. 66 zł/osobę).

Jednocześnie informujemy, że system gospodarowania odpadami jest systemem samofinansującym się, co oznacza, że wszystkie środki finansowe pochodzące z opłat mieszkańców przeznaczane są tylko i wyłącznie na koszty związane z odbiorem odpadów z terenu gminy, w związku z czym gmina nie zarabia na odpadach.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa