Na podstawie § 31 ust 1 Statutu Osiedla Mickiewicza przyjętego Uchwałą Nr 106/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27.10.2011 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr VII/105/19 z dnia 21.03.2019 r. oraz Zarządzenia Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Nr B.0050.295.2019 z dnia 18.11.2019r.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zwołuje w dniu 27.11.2019 r.  o godzinie 18.00, (18.15 II termin) w  Przedszkolu Publicznym nr 1 przy ul. Mickiewicza 51 Zebranie Mieszkańców Osiedla Mickiewicza

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA OSIEDLA:

1. Sprawdzenie obecności mieszkańców dla ważności zebrania

2. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad

3. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Zarządu Osiedla

  • Wybór Komisji Skrutacyjnej
  • Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członka Zarządu Osiedla
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną
  • Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej protokołu z wyboru nowego członka Zarządu Osiedla

4. Omówienie spraw bieżących przez Zarząd Osiedla

5. Wolne wnioski i zapytania 

                                                 

 

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego