Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. ,,Modernizacja Parku w Broniszach
mająca na celu zwiększenie dostępności ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w obszarze Lokalnej Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem” poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych Parku w Broniszach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4 stycznia br. burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę na realizację projektu pn. ,,Modernizacja Parku w Broniszach” w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem”.
W 2018 r. Gmina Ożarów Mazowiecki nabyła prawa do dysponowania terenem parku od prywatnej firmy. Z chwilą przejęcia przez Gminę, park został udostępniony mieszkańcom do swobodnego korzystania. Jednakże, aby w pełni wykorzystać walory przyrodnicze parku będącego jedyną enklawą zieleni w tym rejonie, koniecznym jest jego modernizacja.
Wykonanie alejek spacerowych, pielęgnacja drzewostanu, nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, montaż elementów małej architektury (m. in. ławek, koszy na śmieci, budki lęgowe dla ptaków i owadów) zaplanowane w ramach projektu zdecydowanie poprawią nie tylko wygląd parku, ale przede wszystkim jego funkcjonalność i dostępność dla mieszkańców.
Całkowity koszt planowanej inwestycji to kwota niespełna 120 tys. zł przy dofinansowaniu w wysokości ok. 75 tys. zł ze środków zewnętrznych. Planowany termin zakończenia projektu to druga połowa bieżącego roku.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

Załączniki