4 stycznia br. burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę na realizację projektu pn. ,,Modernizacja Parku w Broniszach” w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem”.
W 2018 r. Gmina Ożarów Mazowiecki nabyła prawa do dysponowania terenem parku od prywatnej firmy. Z chwilą przejęcia przez Gminę, park został udostępniony mieszkańcom do swobodnego korzystania. Jednakże, aby w pełni wykorzystać walory przyrodnicze parku będącego jedyną enklawą zieleni w tym rejonie, koniecznym jest jego modernizacja.
Wykonanie alejek spacerowych, pielęgnacja drzewostanu, nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, montaż elementów małej architektury (m. in. ławek, koszy na śmieci, budki lęgowe dla ptaków i owadów) zaplanowane w ramach projektu zdecydowanie poprawią nie tylko wygląd parku, ale przede wszystkim jego funkcjonalność i dostępność dla mieszkańców.
Całkowity koszt planowanej inwestycji to kwota niespełna 120 tys. zł przy dofinansowaniu w wysokości ok. 75 tys. zł ze środków zewnętrznych. Planowany termin zakończenia projektu to druga połowa bieżącego roku.

 

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych