26 lutego br. burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę na realizację projektu partnerskiego pn. ,,Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest polepszenie jakości powietrza w gminach na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wzrost wykorzystania zeroemisyjnych form transportu w ramach wzmacniania zrównoważonej mobilności miejskiej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie infrastruktura rowerowa, która umożliwi rozwój alternatywnych form przemieszczania się w stosunku do transportu zmotoryzowanego. Istotną przesłanką do realizacji inwestycji jest również znacząca poprawa bezpieczeństwa użytkowników jednośladów oraz promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu.

W celu realizacji projektu zostało zawiązane Porozumienie partnerskie w sprawie współpracy gmin na rzecz realizacji Projektu. Partnerami projektu są: Gmina Ożarów Mazowiecki jako Lider oraz Gmina Leszno oraz Gmina Stare Babice.

Projekt obejmuje swoim zakresem budowę dróg dla rowerów oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie trzech gmin wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak stojaki rowerowe czy punkty samoobsługowej naprawy rowerów. Warto jednak zauważyć, że dofinansowana inwestycja jest tylko elementem tworzącego się, powiązanego systemu sieci dróg rowerowych podwarszawskich gmin.

W ramach projektu powstanie blisko 20 km ścieżek rowerowych na terenie trzech gmin, z czego Ożarów Mazowiecki wzbogaci się o ponad 6 km tras w zachodniej części gminy.

Całkowite nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu wynoszą ponad 16 mln zł. Otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi łączną wysokość przeszło 12 mln zł oraz 1,5 mln zł z Budżetu Państwa. Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca w Gminie Ożarów Mazowiecki obejmie kwotę ponad 4 mln złotych.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

Załączniki