Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim informuje właścicieli lokali mieszkalnych, iż na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 1716), z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z art. 4 powyższej ustawy wszyscy właściciele lokali mieszkalnych otrzymają bezpośrednio z Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim zaświadczenie z informacją dotyczącą przekształcenia, które zostanie wysłane na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 wydanie zaświadczenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (tj. od 1 stycznia 2019 r.)

Zaświadczenie będzie zawierało między innymi informację o wysokości opłaty przekształceniowej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 powyższej ustawy wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia. Opłata przekształceniowa jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

 

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim podjęła Uchwałę nr LXIV/650/18 w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy przedmiotowej Uchwały Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego może udzielić bonifikaty, w wysokości 60% opłaty jednorazowej (opłata jednorazowa = roczna opłata przekształceniowa pomnożona przez 20 lat).

Bonifikaty udziela się jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. osoba uprawniona zgłosi zamiar wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz wniesie tą opłatę do 31 grudnia 2019 r.;
  2. osoba uprawniona nie ma zaległości w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 212 i 213 tel. (022) 731 32 08 lub (022) 731 32 09.