KOMUNIKAT z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  • Komisarz Wyborczy w Warszawie I, Komisarz Wyborczy w Warszawie II oraz Komisarz Wyborczy w Warszawie III przyjmują zawiadomienia w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 wejście B, parter – sala Sejmiku Wojewódzkiego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od 8:15 do 16:15; dodatkowo także w sobotę 25 sierpnia w godz. 9:00 do 13:00. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 sierpnia (poniedziałek).
  • Pełnomocnicy komitetów wyborczych do zawiadomienia o utworzeniu komitetu dołączają:
  1. Komitety Wyborcze Wyborców utworzone w celu zgłaszania kandydatów na radnych w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców:

– oświadczenie o utworzeniu komitetu,

– dokument o powołaniu pełnomocnika wyborczego/finansowego (jeżeli takiej informacji nie zawiera oświadczenie o utworzeniu komitetu),

– oświadczenie pełnomocnika wyborczego (będącego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym) o przyjęciu pełnomocnictwa,

– fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej.

  1. Komitety Wyborcze Wyborców utworzone w celu zgłaszania kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, w tym do rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, rad powiatów i sejmiku województwa oraz dzielnic m.st. Warszawy:

– oświadczenie o utworzeniu komitetu,

– dokument o powołaniu pełnomocników (jeżeli takiej informacji nie zawiera oświadczenie o utworzeniu komitetu),

– oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,

– oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa,

– wykaz co najmniej 20 wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego,

– fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej.

  1. Komitety Wyborcze stowarzyszeń (organizacji):

– uwierzytelniony odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji,

– wyciąg ze statutu (regulaminu) pozwalający stwierdzić, który organ jest upoważniony do reprezentowana stowarzyszenia (organizacji) na zewnątrz,

– oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,

– oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa.

Fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej.

  • Zasady tworzenia komitetów wyborczych zostały określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 oraz 1000 i 1349), oraz w szczegółowych Informacjach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. Treść Kodeksu wyborczego jak Informacje PKW są dostępne na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej – kbw.gov.pl
  • Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych tj, wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 6 września 2018 r.
  • Wzory dokumentów o utworzeniu komitetu wyborczego oraz dot. zgłaszania kandydatów na członków komisji terytorialnych są dostępne na stronach internetowych Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – warszawa.kbw.gov.pl