Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zawiadamia, że na podstawie uchwały Nr LIII/565/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, od dnia 1 lipca 2018 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, są wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną nieruchomość. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto od 1 lipca br. zaczynają obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów. Odpady zbierane selektywnie dzielone będą na 4 frakcje:

  • papier (niebieski pojemnik/worek),
  • metale i tworzywa sztuczne (żółty pojemnik/worek),
  • szkło (zielony pojemnik/worek),
  • odpady ulegające biodegradacji (brązowy worek/kontenery KP-7).

Szczegóły dotyczące zasad segregowania odpadów komunalnych zawarte są w materiałach dostępnych na stronie https://ozarow-mazowiecki.esog.pl.