Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Cel projektu: Celem bezpośrednim projektu jest wzrost liczby użytkowników sieci kanalizacyjnej w Gminie Ożarów Mazowiecki oraz poprawa jakości i uzupełnienie niedoborów dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia.
Miejsce realizacji projektu: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 20 273 961,62 zł
Dofinansowanie: 10 573 648,40 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: 31.12.2018 r.
Projekt w trakcie realizacji.