Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Cel projektu: Celem bezpośrednim projektu jest wzrost liczby użytkowników sieci kanalizacyjnej w Gminie Ożarów Mazowiecki oraz poprawa jakości i uzupełnienie niedoborów dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia.
Miejsce realizacji projektu: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 23 397 064,97 zł
Dofinansowanie: 11 962 344,77 zł
Termin zakończenia realizacji: 31.03.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.pois@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.