Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 9. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2011 w kategorii Gminy Miejsko – Wiejskiej.

Wysoka pozycja w tegorocznym rankingu dowodzi, że gmina należy do najlepiej rozwiniętych w Polsce.

Ranking tworzony jest przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej przy współpracy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Głównym celem rankingu jest prezentacja najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Ranking obejmuje wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, a ich klasyfikacja dokonywana jest w oparciu o 16 wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego obrazujących rozwój gospodarczy i społeczny. 

Zmienne przyjęte przy tworzeniu rankingu:

1. wydatki inwestycyjne majątkowe per capita;
2. wydatki na transport i łączność per capita;
3. udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy;
4. udział wydatków na transport i łączność w budżecie gminy;
5. udział dochodów własnych w budżecie gminy;
6. liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
7. liczba pracujących na 1000 mieszkańców;
8. liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
9. napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
10. odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
11. liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;
12. liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców;
13. odsetek radnych z wyższym wykształceniem;
14. procent ludności objętej usługami wodociągowymi;
15. procent ludności objętej usługami kanalizacyjnymi;
16. procent ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków.

W 2010 roku Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 10. miejsce w tym rankingu.

Załączniki