Gmina Ożarów Mazowiecki została laureatem w Rankingu Samorządów “Rzeczpospolitej” 2012 w kategorii Najlepsza Gmina Miejsko-Wiejska.

16 lipca 2012 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz na uroczystym spotkaniu najlepszych władz lokalnych w redakcji Rzeczpospolitej odebrał to zaszczytne wyróżnienie.

„Rzeczpospolita” wy­róż­nia naj­lep­sze sa­mo­rzą­dy od 15 lat. Na­gra­dza­ne są gmi­ny i mia­sta, któ­re naj­bar­dziej dba­ją o roz­wój i pod­nie­sie­nie ja­ko­ści ży­cia swoich mieszkańców. W pierwszym etapie na pod­sta­wie da­nych Ministerstwa Finansów wy­bie­ra­nych jest po 250 gmin wiej­skich i miejsko­-wiejskich, któ­re naj­le­piej za­rzą­dza­ły fi­nan­sa­mi i naj­wię­cej in­we­sto­wa­ły. Następnie gmi­ny te i 64 mia­sta na prawach po­wia­tu wy­peł­nia­ją an­kie­tę z py­ta­nia­mi o kon­dy­cję fi­nan­so­wą, or­ga­ni­za­cyj­ną oraz roz­wo­jo­wą. Kapituła konkursowa redakcji Rzeczpospolita wyłania laureatów w poszczególnych kategoriach. Jedną z najważniejszych wartości rankingu jest niezmienność kryteriów oceny samorządów oraz to, że wyróżniane są samorządy, które wydają najwięcej pieniędzy na inwestycje.