W dniu 27 stycznia 2021 r. o godzinie 16.30 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 358) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 359) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
5) (Druk Nr 360) Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminami Łomianki, Stare Babice, oraz Powiatem Warszawskim Zachodnim w zakresie organizacji transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7)
6) (Druk Nr 349) Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Pruszków przy wykonaniu zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Pruszków.
7) (Druk Nr 348) Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
8) (Druk Nr 355) Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.
9) (Druk Nr 356) Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki.
10) (Druk Nr 350) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
11) (Druk Nr 351) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
12) (Druk Nr 352) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13) (Druk Nr 357) Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
14) (Druk Nr 4) Stanowisko w sprawie utrzymania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 dla regionu Warszawskiego stołecznego.
15) (Druk Nr 5) Stanowisko zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
16) (Druk Nr 354) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2021 rok.
17) (Druk Nr 346) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Technicznej na 2021 rok.
18) (Druk Nr 347) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2021 rok.
19) (Druk Nr 345) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obywatelskiej na 2021 rok.
20) (Druk Nr 353) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
21) Interpelacje i zapytania radnych.
22) Wolne wnioski.
23) Sprawy organizacyjne.
24) Zamknięcie obrad.