W dniu 29 grudnia 2020 r. o godzinie 16.30 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 343) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 344) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
5) (Druk Nr 341) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
6) (Druk Nr 342) Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Ożarów Mazowiecki:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii komisji stałych w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d) prezentacja stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
7) Interpelacje i zapytania radnych.
8) Wolne wnioski.
9) Informacja z pracy Burmistrza.
10) Sprawy organizacyjne.
11) Zamknięcie obrad.