W dniu 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16.30 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 339) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 340) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
5) (Druk Nr 335) Projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
6) (Druk Nr 336) Projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
7) (Druk Nr 337) Projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
8) (Druk Nr 333) Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
9) (Druk Nr 318) Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminami Łomianki, Stare Babice, oraz Powiatem Warszawskim Zachodnim w zakresie organizacji transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7.
10) (Druk Nr 334) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia.
11) (Druk Nr 338) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki na 2021 rok.
12) Interpelacje i zapytania radnych.
13) Wolne wnioski.
14) Sprawy organizacyjne.
15) Zamknięcie obrad.