W dniu 17 września 2020 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 301) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 302) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
5) (Druk Nr 303) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
6) (Druk Nr 292) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla działek ewidencyjnych nr 147/1, 147/2, 147/3 i 21/10, obręb ewidencyjny 0003 – obszar I.
7) (Druk Nr 293) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki.
8) (Druk Nr 294) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie SHR Wolica.
9) (Druk Nr 295) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Umiastowie.
10) (Druk Nr 296) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew.
11) (Druk Nr 297) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulicy Kilińskiego.
12) (Druk Nr 298) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic Zamoyskiego, Pallotyńskiej i Kubusia Puchatka.
13) (Druk Nr 299) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulicy Zgody.
14) (Druk Nr 300) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulicy Radziwiłłów.
15) Interpelacje i zapytania radnych.
16) Wolne wnioski.
17) Sprawy organizacyjne.
18) Zamknięcie obrad.