W dniu 23 lipca 2020 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),  sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszeni są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją.
Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 284) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 285) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
5) (Druk Nr 260) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018 – 2022”.
6) (Druk Nr 261) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki.
7) (Druk Nr 270) Projekt uchwały w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą CENTRUM WIDOWISKOWO – SPORTOWE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI z siedzibą w Kręczkach.
8) (Druk Nr 282) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla działek ewidencyjnych nr 147/1, 147/2, 147/3 i 21/10, obręb ewidencyjny 0003.
9) (Druk Nr 283) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Jawczyce – w rejonie ulic Przyparkowej i Sadowej.
10) (Druk Nr 281) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2019.
11) (Druk Nr 280) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.
12) Interpelacje i zapytania radnych.
13) Wolne wnioski.
14) Informacja z pracy Burmistrza.
15) Sprawy organizacyjne.
16) Zamknięcie obrad.