W dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),  sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszeni są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją.
Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2)Wnioski w sprawie porządku obrad.
3)(Druk Nr 275) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4)(Druk Nr 276) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
5)(Druk Nr 266) Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarów Mazowiecki na rok szkolny 2020/2021.
6)(Druk Nr 267) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Mazowieckim i utworzenia Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.
7)(Druk Nr 268) Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
8)(Druk Nr 272) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Kaputach.
9)(Druk Nr 277) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Pogroszew Kolonia.
10)(Druk Nr 273) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
11)(Druk Nr 274) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
12)(Druk Nr 269) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą “Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
13)(Druk Nr 271) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia”.
14)Interpelacje i zapytania radnych.
15)Wolne wnioski.
16)Sprawy organizacyjne.
17)Zamknięcie obrad.