W dniu 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 290) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 291) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
5) (Druk Nr 288) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
6) (Druk Nr 289) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych.
7) (Druk Nr 286) Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
8) Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2019 rok – opinie komisji stałych.
9) Debata nad Raportem o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2019 rok.
10) (Druk Nr 287) Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) Sprawozdanie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe;
b) Uchwała Nr Wa.188.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019;
c) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki i realizacji planu finansowego za rok 2019;
d) Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego za rok 2019;
e) Uchwała Nr Wa.298.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego za 2019 rok;
f) dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy za 2019 rok;
g) (Druk Nr 278) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2019 rok.
h) (Druk Nr 279) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
12) Interpelacje i zapytania radnych.
13) Wolne wnioski.
14) Informacja z pracy Burmistrza.
15) Sprawy organizacyjne.
16) Zamknięcie obrad.