W dniu 27 lutego 2020 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji.
2) Stwierdzenie kworum.
3) Wnioski w sprawie porządku obrad.
4) (Druk Nr 238) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
5) (Druk Nr 239) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
6) (Druk Nr 240) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
7) (Druk Nr 140) Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
8) (Druk Nr 226) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej – C.
9) (Druk Nr 227) Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminami Łomianki, Izabelin, Stare Babice oraz Powiatem Warszawskim Zachodnim w zakresie organizacji transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej  L-7.
10) (Druk Nr 228) Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Pruszków w zakresie organizacji transportu międzygminnego.
11) (Druk Nr 230) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu PGR Szeligi – w rejonie ul. Klonowej.
12) (Druk Nr 225) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  w drodze bezprzetargowej.
13) (Druk Nr 234) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
14) (Druk Nr 235) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach.
15) (Druk Nr 236) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach.
16) (Druk Nr 237) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
17) (Druk Nr 232) Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
18) (Druk Nr 233) Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie.
19) (Druk Nr 231) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2020 roku.
20) (Druk Nr 229) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
21) Interpelacje i zapytania radnych.
22) Wolne wnioski.
23) Informacja z pracy Burmistrza.
24) Sprawy organizacyjne.
25) Zamknięcie obrad.