W dniu 23 stycznia 2020 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1) Otwarcie sesji.
2) Stwierdzenie kworum.
3) Wnioski w sprawie porządku obrad.
4) (Druk Nr 216) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
5) (Druk Nr 217) Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
6) (Druk Nr 220) Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXII/635/18 z 4 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
7) (Druk Nr 221) Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVI/274/16 z 23 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.
8) (Druk Nr 218) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
9) (Druk Nr 219) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Technicznej na 2020 rok.
10) (Druk Nr 222) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2020 rok.
11) (Druk Nr 223) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obywatelskiej na 2020 rok.
12) (Druk Nr 224) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2020 rok.
13) Interpelacje i zapytania radnych.
14) Wolne wnioski.
15) Informacja z pracy Burmistrza.
16) Sprawy organizacyjne.
17) Zamknięcie obrad